top of page
Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Movado Sports Online, handelsnaam van VOF Movado Sports en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 56388756.

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Movado Sports Online.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Movado Sports Online en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Movado Sports Online.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Movado Sports Online niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Movado Sports Online is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Movado Sports Online desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.
2.2. In prijslijsten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Movado Sports Online niet.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Movado Sports Online de order schriftelijk heeft bevestigd.. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Movado Sports Online en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, vervalt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd..
3.3. Wederpartij en Movado Sports Online komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
3.4. Er is geen bestelminimum. Voor alle orders boven € 40,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Onder de € 40,- rekent Movado Sports Online een bijdrage van € 3,95 in de verzendkosten.
3.5 Goodies (eventuele gratis producten die Movado Sports Online kan meesturen bij de bestelling) kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld voor geld of shoptegoed.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Movado Sports Online zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.
4.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven.
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Movado Sports Online gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de desbetreffende overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING

5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalen middels facturen is alleen mogelijk indien nadrukkelijk overeengekomen en geschiedt alsdan binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Movado Sports Online alsdan bevoegd de wettelijke (handels)rente te berekenen over het openstaande bedrag, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Alle door Movado Sports Online gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. AFKOELINGSPERIODE EN HERROEPING

Algemeen

6.1. In dit artikel wordt onder de volgende termen het volgende verstaan:

Consument: Wederpartij die een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de Consument het herroepingsrecht mag inroepen.
Herroepingsrecht: het recht om de overeenkomst op afstand binnen de Afkoelingsperiode te ontbinden overeenkomstig dit artikel 6.
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Movado Sports Online en de Consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Movado Sports Online en Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

6.2. De Consument kan een door hem gesloten Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen herroepen tot een termijn van 30 dagen (de Afkoelingsperiode) is verstreken. Niet-consumenten zijn van dit recht uitgesloten. Op de Consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van dit recht.
6.3. De Afkoelingsperiode bedoeld in artikel 6.1 vangt aan:
- de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen; of:
- de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of:
- de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
- de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.

 

Inroepen van herroepingsrecht

6.4. De Consument kan van het Herroepingsrecht inroepen door voor afloop van de Afkoelingsperiode het modelformulier voor herroeping (bijlage 1 bij deze voorwaarden) in te dienen bij Movado Sports Online of op andere ondubbelzinnige wijze, bijvoorbeeld via info@movadosportsonline.nl. Movado Sports Online kan vragen om de reden van herroeping, maar het is niet verplicht dit te beantwoorden. De Consument dient bij herroeping het desbetreffende ordernummer en de desbetreffende producten te vermelden. De Consument kan het herroepingsrecht ook inroepen voordat het product is ontvangen.

6.5 Movado Sports Online stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

6.6 De Consument is verplicht om tijdens de Afkoelingsperiode zorgvuldig om te gaan met het product. De Consument mag het product wel bekijken en passen maar niet in gebruik nemen. Het moet onbeschadigd, compleet en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking retour gestuurd worden. Bij kledingstukken moet het label nog bevestigd zijn.

6.7. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

6.8 Tenzij Movado Sports Online heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, zendt de Consument onverwijld en in ieder geval binnen 30 (30) dagen na het uitbrengen van de herroepingsverklaring de door hem ontvangen zaken terug of overhandigt deze aan Movado Sports Online of aan een persoon die door Movado Sports Online is gemachtigd om de zaken in ontvangst te nemen.

6.9 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, tenzij Movado Sports Online heeft nagelaten de Consument mee te delen dat hij deze kosten moet dragen.

6.10 Indien een volledige bestelling geretourneerd wordt, dienen ook eventueel meegeleverde goodies geretourneerd te worden. Wanneer deze niet geretourneerd worden kunnen deze in rekening worden gebracht.

 

Terugbetaling bij Herroepingsrecht

6.11 Movado Sports Online vergoedt na ontbinding van de overeenkomstig artikel 6.2 onverwijld doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de Consument ontvangen betalingen uit hoofde van de ontbonden overeenkomst, met inbegrip van de leveringskosten. Movado Sports Online gebruikt hiervoor hetzelfde betaalmiddel als door de Consument is gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Consument hierdoor geen kosten mag hebben Onverminderd het voorgaande is Movado Sports Online niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Movado Sports Online aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen. Tenzij Movado Sports Online heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, mag Movado Sports Online terugbetaling uitstellen totdat de zaken zijn ontvangen of de Consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

6.11 In geval van annulering door niet-consumenten zijn alle door Movado Sports Online ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Movado Sports Online ten gevolge van de annulering geleden schade.

6.12. Indien de totaalwaarde van de order na de terugzending onder de €40,- komt is Movado Sports Online gemachtigd om alsnog de verzendkosten van € 3,95 te berekenen.

 

Uitgesloten van Herroepingsrecht

6.13 Een recht van herroeping geldt niet bij:

 • een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:

  • 1°. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

  • 2°. de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Movado Sports Online de overeenkomst is nagekomen;

 • een koop betreffende:

  • 1°. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • 2°. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

  • 3°. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, zoals maar niet beperkt tot voeding (en voedingssupplementen), ondergoed, sokken, dranken en voedingssupplementen, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  • 4°. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

  • 5°. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 (dertig) dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Movado Sports Online geen invloed heeft;

  • 6°. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  • 7°. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;

 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en de Consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

 

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. In beginsel streeft Movado Sports Online ernaar om bestellingen die voor 15:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
7.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Wanneer een pakket geweigerd wordt aan de deur of niet wordt opgehaald worden deze in overleg met de klant nog één keer verstuurd. Wanneer dit pakket dan wederom wordt geweigerd of niet wordt opgehaald brengen wij een bijdrage aan de retourkosten van € 3,50 in rekening.
7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Movado Sports Online kan worden toegerekend;
- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Movado Sports Online tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij Movado Sports Online niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.
7.5. Wederpartij dient de bij Movado Sports Online gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, kunnen de goederen door Movado Sports Online worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Movado Sports Online zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Movado Sports Online op schadevergoeding.

 

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Movado Sports Online zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2. Movado Sports Online is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Movado Sports Online. Movado Sports Online is verder gerechtigd, zonder toestemming van de wederpartij, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere partij.
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Movado Sports Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Movado Sports Online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Movado Sports Online zijn verstrekt, heeft Movado Sports Online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 9. GARANTIE

9.1. Movado Sports Online staat ervoor in dat de zaken conform de in het aanbod vermelde specificaties zijn en conform de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid zijn. Alleen indien dit specifiek is afgesproken met Movado Sports Online, staat Movado Sports Online ervoor in dat de zaken geschikt zijn voor anders dan normaal gebruik.

9.2. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product tijdig te retourneren.
9.3. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen en deze op te volgen.
9.4. Wij volgen de wet. Die verschilt voor Consumenten en niet Consumenten. Garantie wordt in ieder geval niet geboden indien:
- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
- de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Movado Sports Online op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Movado Sports Online;
- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Movado Sports Online (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
9.5. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk een beroep doet op garantie, en voor Consumenten binnen 6 maanden na aankoop, en dit beroep door Movado Sports Online gegrond wordt bevonden, zal Movado Sports Online te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
9.6. Het in behandeling nemen van een beroep op garantie, schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 10. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door Movado Sports Online gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Movado Sports Online vastgesteld.

 

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1. Movado Sports Online is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
- op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Movado Sports Online passende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendom op wordt alsdan pas overgedragen na volledige betaling.

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Movado Sports Online is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Movado Sports Online of leidinggevende ondergeschikten.
13.2. Movado Sports Online evenmin aansprakelijk voor handelen van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
13.3. Movado Sports Online is niet aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
13.4. Wederpartij dient Movado Sports Online altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen, anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
13.5 Als Movado Sports Online desondanks toch aansprakelijk is, is aansprakelijkheid (uit welke hoofde dan ook) beperkt tot het bedrag dat Movado Sports Online uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst van wederpartij heeft ontvangen. In ieder geval is Movado Sports Online nooit gehouden tot betaling van meer dan € 8.000,- (achtduizend euro).

 

Artikel 14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Movado Sports Online, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Movado Sports Online kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, hacking, ict-storingen, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, pandemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Movado Sports Online ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), beslissingen van toeleveranciers om dienstverlening te stoppen, etc.
14.2. Overmacht geeft Movado Sports Online het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Tevens Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

 

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen zullen partijen in overleg treden over een vervangende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

16.1. De vestigingsplaats van Movado Sports Online is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Movado Sports Online moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Movado Sports Online is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Movado Sports Online gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter van de rechtbank te Enschede. Indien wederpartij een consument is en dit zou leiden tot bevoegdheid van een rechter die niet volgens wet bevoegd zou zijn, heeft deze wederpartij een maand de tijd, nadat Movado Sports Online zich op deze bepaling heeft beroepen, om te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 17. Reviews

Het plaatsen van een review wordt door ons zeer gewaardeerd. Je dient echter wel ingelogd te zijn voordat je een review kan plaatsen. Vervolgens zal ons team je review eerst beoordelen. Je review kan worden verwijderd bij:

 • Gebrekkige inhoud, bijvoorbeeld reviews van één woord.

 • Zinnen in HOOFDLETTERS of andere afleidende zaken.

 • Vermelding van contactinformatie zoals telefoonnummers, adressen en URL's.

 • Vermelding van vluchtige informatie zoals prijzen en actualiteiten.

 • Gebruik van een andere taal dan het Nederlands, Duits of het Engels.

 • Vermelding van andere (web)winkels.

 • Gebruik van kwetsende of aanstootgevende taal.

 • Plagiaat of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten.

 • Geen aantoonbare klant die het product daadwerkelijk heeft aangekocht

 • Vermeldingen van medische claims

 • Onjuiste informatie of beweringen

 • Onrechtmatige inhoud van welke aard dan ook en jegens wie dan ook.

 

Bijlage 1 – modelformulier voor herroeping

bottom of page